ข่าวบอล

UFABETWINS บทเรียนสำคัญของแชมเปี้ยนส์ลีกเชลซีและโรมันอับราโมวิชสามารถเรียนรู้จากบาร์เซโลนา

 

UFABETWINS โรมันอับราโมวิช มาถึงโกเธนเบิร์กน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน

 UFABETWINS เจ้าของทีมเชลซีบินมาโดยเฉพาะเพื่อชมการแข่งขันบลูส์ในรอบชิงชนะเลิศ

แชมเปี้ยนส์ลีกนัด ที่สาม คราวนี้ ฝ่ายหญิง ของสโมสร ที่เขาสนับสนุน

มันเป็ นอีก สัญญา ณ หนึ่งของ หลงใ หลของ Abramovich ที่มี ต่อสโมสรที่ เป็นเจ้าของ เกือบสอง ทศวรรษ

ชาวรัสเซีย มีความ สุขสูง สุดกับทีมชายแ  ละมุ่ง ที่จะ ให้ หญิ งกลายเ ป็นกอง กำลัง ที่โด ดเด่นในระดับยุโรป

Roman Abramovich มาถึงโกเธนเบิร์ก กว่าห นึ่งชั่ วโมงก่อ นเ ริ่มกา รแข่ง ขัน เจ้าของ ทีมเชล ซีบินมา โดยเฉพาะ

เพื่อชมก ารแข่ งขันบลู ส์ในรอบชิ งชนะเลิศแ ชมเปี้ยนส์ลี กนัดที่สาม คราวนี้ เป็นฝ่า ยหญิงข องสโม สรที่เขา สนับสนุน

UFABETWINS

มันเป็น อีกสัญ ญาณห นึ่งของค วามหลง ใหลของ Abramovich ที่มีต่อสโมสรที่เขาเป็นเจ้าของมาเกือบสองทศวรรษ

ชาวรัส เซีย มีควา มสุขสูงสุ ดกั บทีมช ายแล ะมุ่งมั่น ที่ จะช่วยใ ห้ฝ่าย ห ญิงก ลาย เป็นกอ งกำลั งที่โดด เ ด่นในระดับยุโรป

“[มัน] เป็น ส่วนสำคัญ ของเชล  และกำหนดตัว  นของเราในฐ านะสโมสร” อับ ราโมวิชอธิบาย

ในบทสัมภ าษณ์ ที่หาย ากกับฟ อ ร์บส์เมื่อเดื  อนมี นาคม “ฉันไม่เห็นเห ตุผลว่าทำไ มสโม สรต่างๆ UFABETWINS

จึงไ ม่ต้อง การสนั บส นุนฟุตบอ ล หญิงและ  มอบโอกาส ที่ ดีที่สุด เท่าที่จะเป็ นไปไ ด้ให้พว เขาป ระสบความสำเร็จ

UFABETWINS

“สำหรับฉันนี่เป็นทั้งหลักการ แต่ฟุตบอลหญิงก็มีศักยภาพมหาศาลหากฟุตบอลหญิงได้รับการสนับสนุน

ในระดับเดีย  วกับฟุต บอลชาย กีฬาก็จะประ สบความ สำเร็จอย่ างเท่าเ ทียมกันในด้านธุรกิจ”

“ และฉัน คิดว่าก ารล งทุนใ ห้ผลต อบแทน ฉั นคิดว่าคว ามสำเร็จข องพวก เขาแสดงใ ห้เห็นถึ งสิ่งที่ส ามารถ

ทำได้เ มื่อคุณทุ่ม เททรัพยา กรและคว ามเป็นผู้นำ ที่ถูกต้อ ง Emma H ayes มีความโดดเด่ นในกา รทำ งานร่วมกับทีม “

อับ ราโมวิช อยู่ในจุดสุด ท้ายโดยเฉพาะ เฮย์ส ช่วยพลิกโฉ มฃตั้งแต่ เข้ารับ ตำแห น่งในปี 2555

ผู้สนับสนุนเชลซีได้ รับข้อมู ลเชิงลึก โ ดยตรงเกี่ยว กับการพัฒ นาแคมเปญ นี้ของเข าเช่นกันใ นขณะ บ้านผลบอล

ที่ชาวไนจีเรียไ ด้ลงเ ล่นมาก กว่า 30 ครั้งโดย ยืมตัวกับฟูแ ล่มเพื่อน บ้านทา  งตะวันตกของ ลอนดอน  ที่ถูกผลักไส